BratislavaBratislavaPraha Pon - Pia 9:00-17:00 +421 949 450 440 Pon - Pia 9:00-17:00 +421 949 450 440
Email info@convexify.sk

Ako FKI garantujú výnosy?

Jedným z málo známych ale veľmi užitočných mechanizmov zahrnutých v niektorých fondoch kvalifikovaných investorov (FKI ) je možnosť garancie minimálneho výnosu pre investorov do fondu, ktorá je zabezpečená (a exekuovaná obhospodarovateľom fondu) z kapitálu, ktorý do fondu vložili jeho zakladatelia. 

FKI sú určené pre skúsenejších investorov, ktorí už majú nejakú investičnú históriu a dostatočné portfólio z iných nástrojov. Potom sa môžu „kvalifikovať“ do fondov FKI. Jurisdikcie z rôznych krajín definujú kvalifikáciu vo fonde FKI rôzne. Pre české FKI platí objem investície 125k EUR alebo 1 mil. CZK (cca 43k EUR) a úspešný test vhodnosti.

FKI slúžia ako doplnok k portfóliu z tradičných investičných nástrojov. Je to veľmi dobrá forma diverzifikácie. Ich význam narastá hlavne vtedy, ak FKI zhodnocuje prostriedky iným spôsobom ako tradičné burzové nástroje.

Mnoho FKI je potom nekorelovaných s trhovým rizikom, ich výsledky nezávisia na tom ako sa pohybujú ceny akcií a dlhopisov. Výhodou je možnosť investovania napríklad do lokálnych projektov namiesto globálnych trhov.

Ďalšia výhoda je aj v tom, že sa častokrát investor vie podieľať na podnikateľskom modele iných, ktorý sa replikuje vo fondoch FKI. Nemusia to byť iba reality, ale napríklad aj rôzne typy infraštruktúrnych investícii (napr. nové technológie na úspory vody pre obce alebo bioplynové stanice) alebo v biznise retailových pohľadávok a iné.

Ich zakladatelia zároveň vkladajú svoje vlastné prostriedky do fondov spolu s investormi.

Najtypickejšie je to vo forme investičnej spoločnosti s premenlivým základným imaním SICAV. V SICAV existujú 2 druhy akcií – výkonnostné investičné akcie (VIA – zakladatelia – podieľajú sa na riadení fondu a ziskoch) a prioritné investičné akcie (PIA – akcie pre investorov s prednostným podielom na zisku fondu). Podieľanie sa na zisku však nie je rovnaké pre tieto dva typy investičných akcií.

Veľa FKI funguje tak, že poskytuje držiteľom PIA garanciu určitého výnosu (napr. min 8% p.a.). Ak by  bol výnos nižší v danom roku (resp. i strata fondu), tak obhospodarovateľ fondu (investičná spoločnosť – iná entita ako zakladateľ fondu) v rámci redistribučného mechanizmu zníži hodnotu VIA a zvýši hodnotu PIA tak, aby PIA dosiahli na minimálne garantovaný výnos. Zjednodušene obhospodarovateľ uberie z výnosu zakladateľov tak, aby investori dostali, čo majú minimálne garantované.

Vždy je potom dôležité sledovať celkovú hodnotu VIA vo vzťahu k PIA (resp. ich pomer), tak aby vždy bol dostatočný priestor na doplnenie výnosu PIA z VIA (ak je reálny výnos fondu nižší ako garancia). Ak je fondový kapitál vo VIA výrazne nižší ako v PIA, tak obhospodarovateľ vyzýva zakladateľov vo VIA na doplnenie kapitálu do fondu.

Obhospodarovateľ fondu schvaľuje investície na odporučenie investičného výboru fondu, administrátor vykonáva administráciu (účtovníctvo, audit, atď.) Zvyčajne je obhospodarovateľ aj administrátor tá istá entita (investičná spoločnosť ako napríklad AVANT v ČR – veľká entita s AUM 4mld. EUR, existuje viacero FKI s EUR triedami PIA). Členmi investičného výboru sú zvyčajne zakladatelia fondu spolu som zástupcom obhospodarovateľa.

Investičná spoločnosť je držiteľom licencie ČNB podľa zákona o investičných spoločnostiach a fondoch (to isté ako správcovské spoločnosti v SR).

Každý fond má okrem obhospodarovateľa (ktorý dáva do fondu svoje meno) aj depozitára (väčšinou banka) a audítora a je regulovaným subjektom regulátora (centrálna banka, napr. ČNB).

Oceňovanie FKI je na mesačnej bázy a investovanie je dlhodobejšie (zvyčajne minimálne 3-4 roky). Likvidita týchto fondov je tiež dlhšia ako pri podielových fondov resp. ETF. Keďže FKI často investujú do projektov, ktoré sú dlhodobé, také malo byť aj financovanie a preto i dostupná likvidita je dlhšia. Nezriedka treba čakať aj  6 mesiacov na výplatu podielov (vždy je to uvedené v štatúte fondu FKI). FKI nemusia držať toľko likvidity ako podielové fondy (zvyčajne 10%) a preto určitý čas trvá zlikvidnenie investície a jej výplata.

Nevýhodou pre slovenských investorov je, že tieto fondy nie sú oslobodené od dani z príjmov.

GDPR