BratislavaBratislavaPraha Pon - Pia 9:00-17:00 +421 949 450 440 Pon - Pia 9:00-17:00 +421 949 450 440
Email info@convexify.sk

Investovanie do bioplynových staníc

Bioplynové stanice sú zariadenia, ktoré využívajú biologicky rozložiteľný odpad na výrobu bioplynu, ktorý sa môže použiť ako palivo alebo na výrobu elektrickej energie.

Medzi hlavné výhody bioplynových staníc patria:

  1. Využitie odpadu: Bioplynové stanice umožňujú využiť biologicky rozložiteľný odpad, ako sú napríklad kuchynské odpady, zvyšky po výrobe potravín a zvieracie výkaly, ktoré by inak skončili na skládkach alebo v spaloch.
  2. Produkcia elektrickej energie: Bioplynové stanice môžu vyrábať elektrickú energiu a následne ju dodávať do rozvodnej siete. Takéto riešenie rastie na hodnote tiež v oblastiach, kde nie sú k dispozícii iné zdroje energie alebo kde je dostupnosť elektrickej energie obmedzená.
  3. Produkcia tepla: Bioplynové stanice dokážu tiež vyrábať teplo na vykurovanie budov.
  4. Ochrana životného prostredia: Bioplynové stanice môžu prispieť k ochrane životného prostredia tým, že pomáhajú redukovať množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý sa skladuje na skládkach alebo spáli. Okrem toho produkcia bioplynu môže pomôcť redukovať emisie skleníkových plynov, keďže bioplyn je obnoviteľným zdrojom energie, ktorý nahrádza fosílne palivá.

Návratnosť investície do bioplynovej stanice závisí od mnohých faktorov. Mezdi ne sa radia napríklad veľkosť stanice, typ použitého odpadu, cena elektrickej energie a tepla na trhu a dostupnosť finančných zdrojov na podporu výstavby a prevádzky stanice.

V priemere sa dá očakávať, že návratnosť investície do bioplynovej stanice sa bude približovať úrovni niekoľkých rokov.  Môže sa však líšiť v závislosti od konkrétnych podmienok. Je dôležité mať na pamäti, že bioplynové stanice sú zvyčajne dlhodobé projekty. Ich návratnosť môže byť vyššia, ak sa budú používať na viacero účelov, ako je napríklad produkcia elektrickej energie a tepla zároveň.

Dobre navrhnuté a prevádzkované bioplynové stanice môžu prispieť k redukcii množstva biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý sa skladuje na skládkach alebo spáli, a tiež k redukcii emisií skleníkových plynov.

Avšak ak sú bioplynové stanice navrhnuté alebo prevádzkované nesprávne, môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie, napríklad prostredníctvom emisií škodlivých plynov alebo znečistenia vody. Je preto dôležité zabezpečiť, aby boli navrhnuté a prevádzkované s minimálnym vplyvom na životné prostredie.

Návratnosť investície

Medzi hlavné faktory, ktoré môžu mať vplyv na návratnosť investície, patria:

  1. Veľkosť stanice: Väčšie bioplynové stanice môžu mať vyššie náklady na výstavbu a prevádzku, ale zároveň môžu produkovať viac elektrickej energie alebo tepla, čo môže viesť k vyššej návratnosti investície.
  2. Typ použitého odpadu: Niektoré typy odpadu, ako napríklad zvyšky po výrobe potravín alebo zvieracie výkaly, môžu byť vhodnejšie na výrobu bioplynu ako iné typy odpadu.
  3. Cena elektrickej energie a tepla na trhu: Vyššie ceny elektrickej energie a tepla na trhu môžu prispieť k vyššej návratnosti investície do bioplynovej stanice.
  4. Dostupnosť finančných zdrojov na podporu výstavby a prevádzky stanice: Ak sú k dispozícii finančné zdroje na podporu výstavby a prevádzky bioplynovej stanice, ako sú napríklad dotácie alebo úverové programy, môže to prispieť k lepšej návratnosti investície.

Bioplynová investícia cez fond

V súčasnej dobe vie kvalifikovaný investor diverzifikovať svoju investíciu aj do alternatívnych projektov ako sú napríklad bioplynové stanice.

Slúžia na to najmä fondy kvalifikovaných investorov, ktoré prostredníctvom investícií do majetkových účastí na jednotlivých projektoch dokážu zhodnocovať prostriedky investorov.

GDPR