BratislavaBratislavaPraha Pon - Pia 9:00-17:00 +421 949 450 440 Pon - Pia 9:00-17:00 +421 949 450 440
Email info@convexify.sk

Ako sa vytvára index S&P 500?

Index S&P500 je jedným z najznámejších a najpoužívanejších akciových indexov na svete. Jeho meno je vytvorené z názvu spoločnosti, ktorá ho uviedla – Standard & Poor’s – a počtu spoločností, ktoré sú zahrnuté v indexe – 500.

Index S&P 500 sa považuje za jedno z najlepších meradiel výkonnosti amerického trhu s akciami.

Algoritmus pre výpočet indexu S&P 500 je pomerne zložitý a zahŕňa viaceré kroky. Standard & Poor’s vyberá spoločnosti, ktoré budú zahrnuté v indexe najmä v zásvislosti od splnenia určitých kritérií.

Pri pridaní spoločnosti do indexu S&P 500 sa zvyčajne požaduje, aby spoločnosť spĺňala nasledujúce kritériá:

  • Trhová kapitalizácia: spoločnosť musí mať určitú minimálnu trhovú kapitalizáciu, ktorá sa môže líšiť v závislosti od sektora, v ktorom pôsobí.
  • Obrat: spoločnosť musí mať dostatočný obrat na to, aby bola zahrnutá v indexe.
  • Ziskovosť: spoločnosť musí mať dostatočnú ziskovosť.

Pri odstraňovaní spoločnosti z indexu S&P500 sa sledujú zmeny v podobných kritériách, ako pri pridaní spoločnosti, ale môžu byť pridané aj ďalšie faktory. Sem patria najmä známe finančné problémy spoločnosti alebo výrazný pokles jej trhovej kapitalizácie.

Váhy v indexe zohľadňujú trhovú kapitalizáciu

Po výbere spoločností, ktoré budú súčasťou indexu, spoločnosť Standard & Poor’s určuje váhu jednotlivých spoločností v indexe. Táto váha sa zvyčajne stanovuje podľa trhovej kapitalizácie spoločnosti – teda hodnoty spoločnosti na trhu. V prípade, že spoločnosť má vyššiu trhovú kapitalizáciu, znamená to, že má väčšiu váhu v indexe.

Index S&P500 sa následne vypočítava pomocou metódy zmiešaného váženia. To znamená, že výkonnosť jednotlivých spoločností sa váži podľa ich trhovej kapitalizácie, ale iba v určitom percentuálnom rozsahu. Napríklad, ak je v indexe zahrnutých 500 spoločností a spoločnosť má trhovú kapitalizáciu 10%, znamená to, že jej váha v indexe je 5% (10% z 500 spoločností).

Táto metóda má za cieľ zabrániť tomu, aby jedna veľká spoločnosť s vysokou trhovou kapitalizáciou ovplyvňovala výkonnosť indexu príliš veľkým percentom.

Zloženie indexu S&P 500 sa časom mení

V indexe S&P500 sa v rôznych dekádach mohli vyskytovať rôzne spoločnosti. Jeho zloženie sa teda dynamicky mení v závislosti od zmeny celkovej ekonomiky krajiny. V jednom obodbí dominujú v indexe spoločnosti z určitého sektora, ktoré sú v nasledujúcich dekádach nahradené úplne inými spoločnosťami. Deje sa tak v závilosti od dynamicky sa meniacej trhovej kapitálizácie jednotlivých sektorov a spoločností.

Napríklad v dekáde od roku 1980 sa medzi 10 najväčšími zástupcami indexu nachádzali spoločnosti ako IBM, Exxon Mobil, General Electric a Merck.

V dekáde od roku 1990 sa medzi 10 najväčšími zástupcami indexu objavili spoločnosti ako Microsoft, Intel, Cisco Systems a Wal-Mart. 

V súčasnosti sa medzi 10 najväčšími zástupcami indexu nachádzajú spoločnosti ako Apple, Microsoft, Amazon  a Alphabet (vlastník spoločnosti Google).

Zastúpenie jednotlivých sektorov v indexe S&P 500 sa tiež v čase menilo. Napríklad v dekáde po roku 1980 index zahŕňal najmä energetický, finančný a zdravotnícky sektor. V deväťdesiatych rokoch 20. storočia sa začali dostávať do popredia sektory ako informačné technológie a telekomunikácie, ktoré aj v súčasnostimajú najväčšie zastúpenie v indexe S&P500.

Po stanovení váh jednotlivých spoločností sa výpočet indexu S&P500 zameriava na hodnoty akcií jednotlivých spoločností. Tieto hodnoty sa zvyčajne vyjadrujú ako indexové ceny alebo trhové ceny akcií. Indexové ceny sa vypočítavajú ako aritmetický priemer hodnôt akcií za určité obdobie, zatiaľ čo trhové ceny akcií predstavujú aktuálnu cenu akcií na trhu.

Po stanovení hodnôt akcií sa hodnota indexu S&P 500 určuje ako súčet váh jednotlivých spoločností v indexe vynásobený ich indexovými alebo trhovými cenami akcií z určitého referenčného dňa. Označuje sa tiež ako indexový bod a je následne základom pre výpočet indexu S&P500 na ďalšie obdobia.

Aké zmeny v indexe S&P 500 môžeme očakávať?

Prognózy zastúpenia jednotlivých sektorov v indexe S&P500 do budúcnosti sa rôznia a závisia od mnohých faktorov, ako sú najmä ekonomické podmienky, trhové trendy a zmeny v regulačnom prostredí.

Napríklad, ak sa očakáva rastúci dopyt po určitom type produktov alebo služieb, je pravdepodobné, že sektory súvisiace s týmto typom produktov alebo služieb získajú väčšie zastúpenie v indexe.

Jedným z nich je i rastúci dopyt po obnoviteľnej energii a udržateľnosti. Nedá sa preto vylúčiť, že sektor obnoviteľnej energie a udržateľnosti získa väčšie zastúpenie v indexe v budúcnosti. 

GDPR